skip to Main Content

MEO, gevestigd aan Helderseweg 28, 1817 BA te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://wijzijnmeo.nl
Helderseweg 28
1817 BA te Alkmaar
+31 725114967

Persoonsgegevens die wij verwerken

MEO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens over hen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via romy@wijzijnmeo.nl. Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MEO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact opnemen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten

MEO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onder geautomatiseerde verwerking vallen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MEO) tussen zit. MEO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. MEO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Exact Online: voor het bijhouden van de financiële administratie. Binnen dit systeem slaan we de gegevens op die nodig zijn voor facturatie.

Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven naar onze klanten en andere belanghebbenden. Uitschrijven is mogelijk via een link in de nieuwsbrief zelf.

Nimble: In dit relatiemanagementsysteem slaan we persoonsgegevens op van relaties waarmee wij direct samenwerken. De gegevens slaan we op om direct in contact te treden in het kader van toekomstige opdrachten, huidige opdrachten en het monitoren van de voortgang van onze relaties.

WordPress: Wij gebruiken WordPress als CMS (content management system) voor onze website. Wij slaan de gegevens die wij via contactformulieren van u ontvangen op binnen WordPress. Uiteraard is onze WordPress beveiligd met SSL (encryptie) en hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot ons CMS.

Office365: Hiermee versturen wij e-mail en delen we documenten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MEO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Potentiële klanten > maximaal 1 jaar > indien een potentiële klant binnen een jaar geen klant wordt, verwijderen wij de gegevens.

Financiële gegevens klanten > 7 jaar > het is wettelijk verplicht om deze data 7 jaar op te slaan.

Werknemer > wij slaan de gegevens op tot maximaal 1 jaar na het uit dienst treden.

Potentiële werknemer > wij slaan de gegevens op tot er een besluit is genomen over het wel of niet in dienst treden.

Overige relaties > tot maximaal 1 jaar na het laatste contact > deze gegevens slaan we op om direct of indirect contact met hen op te nemen indien noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

MEO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MEO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Stichting MEO-websites. Wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u hun privacybeleid te raadplegen als u er volledig van op de hoogte wilt zijn hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MEO gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MEO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar romy@wijzijnmeo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, en maximaal binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MEO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via romy@wijzijnmeo.nl.

Back To Top